Test - Frågegrupper (tidigare kategorier)

Introduktion

Frågor kan inordnas i frågegrupper som kan sättas upp för att passa flera olika användningsområden och arbetsflöden:

  • Organisera frågor utifrån ett ämne, tema eller svårighetsgrad utan att det påverkar hur testet presenteras för eleverna/deltagarna.
  • Bygg en frågebank med ett slumpmässigt urval av frågor för varje elev/deltagare, vilket kan säkerställa samma fördelning av ämnen eller svårighetsgrad för alla.
  • Presentera en liten grupp frågor tillsammans med en gemensam introduktion, som skiljer sig från andra frågor i testet.

Principen är att alla elever/deltagare får samma antal frågor och de kommer att kunna ha samma totala maxpoäng. Det är den huvudsakliga anledningen till att vissa ändringar inte går att göra efter att någon har startat testet.
För att förenkla arbetet med att skapa tester syns inte fliken för frågegrupper förrän själva testet har fått sin rubrik och skapandet av det därmed påbörjat. Om man vill använda frågegrupper så är rekommendationen att skapa dem först, innan frågor läggs till eftersom det gör det enklare att tilldela en grupp till vare fråga.
Under fliken frågegrupper går det att lägga till, redigera eller ta bort grupper.

Om man lägger till en ny grupp eller väljer att redigera en existerande grupp så öppnas en sida med olika alternativ som kan väljas för frågegruppen.

Funktioner

Varje grupp måste ha en rubrik, och för att få bäst överblick är det bra om man kan hålla den så kort som möjligt. Rubriken syns aldrig för elever/deltagare, utan är avsedd för läraren som en referens.

Visa alla frågor från en frågegrupp på en sida

Om alternativet "Visa frågor från den här gruppen på en sida" är aktiverat syns alla frågor från den gruppen på en sida när elever/deltagare navigerar i testet. 

Bra att känna till:

  • Tanken med att visa alla frågor från en frågegrupp på en sida är inte tänkt att användas i kombination med alternativet "Visa alla frågor på en sida" (under frågenavigering). Det är möjligt att göra det, systemet förhindrar inte det, men vi rekommenderar inte att använda dessa tillsammans.
  • Om man (under frågornas ordning) väljer att frågorna ska sorteras i slumpmässig ordning kan det bli svårt för lärare att förutsäga var i navigationsordningen en frågegrupp kommer att visas.

Välj frågor slumpmässigt

Tidigare har detta kallats "Antal frågor som ska hämtas".
Det går att ställa in testet så att systemet slumpmässigt väljer ett givet antal frågor ur varje frågegrupp varje gång som någon startar ett testförsök. Om lärare väljer detta kommer två inmatningsalternativ fram: 'Antal frågor att välja per försök', och 'Poäng per fråga'. Att använda detta kan vara bra i automatiserande övningstester och för att förebygga och motverka möjligheter till fusk på testerna.
Det går att ställa in antalet frågor som ska väljas till ett positivt heltal. Om det valda antalet är lika med eller högre än antalet frågor som finns i frågegruppen, används alla frågor. Om lärare bara vill använda några av frågorna för varje test på det här sättet måste också en poäng för varje fråga sättas. Detta är för att säkerställa att alla frågor i en grupp har samma poäng, så att alla som gör testet får samma maxpoäng. Om inte kommer resultatberäkningen och statistiken att bli inkonsekvent.

Introduktionstext till en frågegrupp

Det går att skapa en "Introduktionstext" för en frågegrupp som visas för elever/deltagare som ska göra testet.
Det är som ett steg mot att kunna göra gamla skrivningar och prov på papper till digitala test. T.ex. ett typiskt matematikprov i gymnasiet har ofta en beskrivning av ett scenario - priser som förändras eller hur en funktion och tillhörande graf visar förändringar i temperatur, och sedan frågor a), b), c) etc som alla relaterar till scenariot på något sätt. Introduktionstexten är där beskrivningen för scenariot skulle stå och frågorna i den frågegruppen är alla "under-frågor" som vanligen skulle struktureras som a), b), c) etc.

Förändringar när kategorier migreras och blir frågegrupper

Med den nya designen och namnbytet på kategorier till frågegrupper finns även några mindre förändringar som är bra att känna till, även om förändringarna har liten inverkan:

Antalet frågor att välja per försök kan inte vara 0

Det är inte längre möjligt att ställa in "0" som antal frågor att välja/hämta . När data migreras till den nya funktionen kommer grupper med detta värde inställt på 0 istället att ha alternativet att slumpmässigt välja frågor inaktiverat. Det betyder att frågegruppen kommer att bete sig på exakt samma sätt som tidigare, med hjälp av alla frågor.

Större flexibilitet med frågornas ordning

Nu kan lärare välja att 'Slumpmässig' och 'Normal' ordning, även då bara några av frågor i en frågegrupp används. Normal ordning betyder att ordningen blir densamma som den är i listan för läraren. Slumpmässig betyder att alla frågor blandas (tvärs över frågegrupper)

Större flexibilitet med poängsättning

Poängen för en fråga är låst endast då man valt att ha ett slumpmässigt urval av frågor och endast använder en del av frågorna i frågegruppen. Det är för att säkerställa att alla som gör testet ska kunna uppnå samma maxpoäng på testet. I de fall då data sedan tidigare finns (i kategorier) behålls poängen som den var för varje fråga, men det går att redigera poängen om slumpmässigt urval inte används.

ScenarioFrågans poäng
Frågan är inte kopplad till en grupp
Kan redigeras fritt, standardvärde = 1
Frågan är kopplad till en grupp
Gruppen har Välj frågor slumpmässigt inaktivt
Kan redigeras fritt, standardvärde = 1
Frågan är kopplade till en grupp
Gruppen har Välj frågor slumpmässigt aktiverat (vilket innebär att poäng måste sättas och > 0)
Låst till poängvärdet för gruppen
Frågan var tidigare kopplad till en grupp med Välj frågor slumpmässigt aktiverat och läraren kopplar bort frågan från gruppenPoängvärdet från gruppen behålls men kan redigeras
Frågan var tidigare kopplad till en grupp med Välj frågor slumpmässigt aktiverat och läraren ändrar frågans koppling till en annan grupp som har Välj frågor slumpmässigt aktiverat
Låst till poängvärdet för den nya gruppen
Frågan var tidigare kopplad till en grupp med Välj frågor slumpmässigt aktiverat och läraren ändrar frågans koppling till en annan grupp som har Välj frågor slumpmässigt inaktiverat
Poängvärdet från gruppen behålls men kan redigeras
En frågegrupp har 2 frågor, A och B och Välj frågor slumpmässigt  är aktiverat för gruppen. Läraren kopplar bort frågan A från gruppen, och nu innehåller gruppen bara fråga B.Fråga A: Poängvärdet från gruppen behålls men kan redigeras
Fråga B: Förblir som tidigare (kopplad till gruppen, poängvärdet är låst till det för gruppen)
Ingen förändring i gruppen förutom antal frågor 
Frågan var tidigare kopplad till en grupp med  Välj frågor slumpmässigt aktiverat, läraren inaktiverar Välj frågor slumpmässigt.
Poängvärdet från gruppen behålls men kan redigeras
Frågan var tidigare kopplad till en grupp med Välj frågor slumpmässigt aktiverat, läraren tar bort gruppen.Poängvärdet från gruppen behålls men kan redigeras
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.