Test -Frågetyper i (nya) testverktyget

Det finns flera olika frågetyper att skapa och sätta in i ett test. Några av dem är mer interaktiva och kallas ibland "teknikförbättrade frågor". Till de flesta frågetyperna finns även textredigeraren, vilket innebär att det går att infoga bild, video, skriva ekvationer, göra ljudinspelningar med mera.

Här följer en förklaring av de olika frågetyperna tillsammans med några exempel. Alla frågetyper fungerar väl på pekskärmar och på små skärmar (själva innehållet en lärare har lagt i frågan kan naturligtvis påverka hur det blir på en liten skärm).

 1. Antingen/Eller
 2. Flervalsfråga
 3. Öppet svar
 4. Fyll i det som saknas
 5. Välj från en lista
 6. Ordningsföljd
 7. Matchning
 8. Välj punkt*

*Observera: Denna frågetyp kallades för Klickpunktsfråga i det gamla testverktyget. 

QTI import och rik text

QTI v2.1-formatet som itslearning använder för import har inte så bra stöd för s.k. rikt innehåll. Vi arbetar på att kunna importera rikt innehåll i frågetexten, men svarsalternativen bör vara i endast oformaterad enkel text. För närvarande importeras ingen metainformation om frågor såsom poäng/resultat eller lärandemål.


Poängsättning och resultat

Här är en beskrivning av poängreglerna i testverktyget.
Ett tests maxpoäng kan ändras även efter att någon har påbörjat testet. Alla redan inlämnade försök kommer att räknas om enligt den uppdaterade poängen.
Om kategorier (ändras till att heta frågegrupper under 2023, även ny funktionalitet tillkommer) används och om ett slumpmässigt urval av frågor från den kategorin/frågegruppen väljs, bestäms poängen för frågan av kategorin/frågegruppen. Poängen kan då inte ändras om frågan redigeras.

Negativa poäng

Det går att sätta negativa poäng -minuspoäng - i frågetyper där det går att ange mer än ett svar, och kan användas då det finns flera svarsalternativ att välja på för eleverna. Om en elev väljer att svarsalternatvi som ska ge minuspoäng kommer det att bli avdrag för detta felaktiga svar. Detta gäller följande frågetyper:

 • Flervalsfråga
 • Fyll i det som saknas
 • Välj från en lista
 • Välj punkt

I fall där lärare vill anpassa poäng (finns som alternativ i flervalsfråga där flera svarsalternativ kan vara rätt) med hjälp av viktning, blir avdraget det som läraren angett i viktningen. Den totala poängen för en fråga kan aldrig bli mindre än 0. Detta är en absolut regel.
Om lärare väljer alternativet 'Använd negativa poäng' i en fråga och väljer 'Spara och ny' så behålls det alternativet i nästa fråga.

Frågetyper

Aningen/Eller

Denna frågetypen kan användas till sant/falskt- eller ja/nej-frågor, eller frågor likt dessa:

 • Främmande språk, svenska som andra språk eller svenska för invandrare: Exempel hörförståelse; Stina berättar om sin semester. Vad gjorde Stina på sin semester? Badade/Bodde i tält.
 • Litteratur: I följande avsnitt, vad är Tom? Protagonist/Antagonist.
 • Bild: Vilken av följande bilder visar tidstypisk postmodernistisk konst? (Två bilder sätts i textredigeraren och namnges med A/B så att alternativen A/B kan bli svarsalternativen.)

Svarsalternativen visas i oformaterad enkel text för att det ska vara ett tydligt gränssnitt och för att fungera väl med skärmläsare.


Poängsättning

Då detta är en frågetyp med rätt/fel svar finns inga delvis korrekta svar att ge poäng till.

Flervalsfråga

Frågan kan ställas in till att ha ett av alternativen som det korrekta svaret eller till att ha flera alternativ som korrekta. Själva frågtexten kan förtydligas och förstärkas med rik formaterad text och multimedia. Som standard är antalet svarsalternativ 4. Ett svarsalternativ kan bestå av enkel text, en bild eller en ekvation.
Viktigt att känna till om tillgänglighetsfaktorer: För användare av skärmläsare ges automatiskt en alternativ text till en ekvation, och då bilder i svarsalternativen används kan lärare skriva en text som beskriver bilden och som läses av skärmläsaren

Poängsättning

Flervalsfrågor ger full poäng för rätt markerat svar, annars 0 poäng. I en fråga där flera alternativ är rätt, får man poäng för varje alternativ. Poängen fördelas på antal korrekta alternativ, lika stor andel av poängen som det finns korrekta alternativ. Det betyder att man får poäng för att man markerar de rätta svaren OCH för att man inte markerade de felaktiga. Om alla svarsalternativ markeras får man 0 poäng (såvida inte alla svarsalternativen är satta att vara korrekta).

I denna frågetypen kan poängen anpassas per svarsalternativ, vilket i detta fall innebär att vikten för varje alternativ kan ställas in av läraren. Svar kan således "viktas" och ges mer tyngd utifrån relevans eller utifrån "korrekthet".

I flervalsfråga med ett korrekt svar har det rätta svaret vikt =1 (100%) och de felaktiga alternativen har vikt =0, som standard. I flervalsfråga där flera svarsalternativ är rätt har alla alternativ vikt =1, som standard.

Poängviktning kan endast göras i positiva heltal eller noll.

Öppet svar

Denna frågetyp används oftas där ett längre svar krävs, eller för uppsatsskrivning. Eleven/deltagaren som skriver texten har textredigeraren att skriva i och kan även ha med bilder, video, ljudinspelning, ekvationer etc, i sitt svar. 

Det går att göra inställningar för automatisk rättning genom att lägga till nyckelord som måste finnas med i den inlämnade texten.

Text som skrivs i Öppet svar-frågor sparas automatiskt varje gång skribenten slutar att skriva i 2 sekunder. Det sparas både lokalt (om nätverksproblem skulle uppstå) och på itslearning server (om ett problem med datorn/enheten skulle uppstå).

Frågetypen Öppet svar skulle också kunna användas så här:

Främmande språk eller svenska för invandrare: (Instruktion till eleven/deltagaren:) Använd ljudinspelning i textredigeraren och spela in dig själv när du läser följande meningar. Du kommer att få feedback på uttal och läsflyt.

Poängsättning

Oftast bedöms frågor med öppet svar manuellt. Det är möjligt att få en automatisk rättning om nyckelord matas in och då får eleven/deltagaren lika andel poäng av totalpoängen för varje nyckelord (eller dess motsvarande alternativ).

Fyll i det som saknas

Denna frågetypen är som en klassisk "lucktext" där eleven/deltagaren ska skriva och fylla luckan med ett visst ord. Ett stavfel i ett annars korrekt svar blir felmarkerat (beroende på syfte, överväg om frågetypen Välj från en lista ska användas istället).

För att skapa en Fyll i det som saknas-fråga, skriv först en introduktionstext som förklarar vad som ska göras. Skriv in själva texten som ska få luckor i det andra textfältet. Detta textfält är begränsat till endast text för att undvika problem med den automatiska tolkningen av svaren. När texten är inmatad, markera ett ord som ska bli en lucka och välj sedan "Skapa tomt fält", och en grön ruta kommer fram över det markerade ordet. Det går att välja flera ord i samma text och det går att ange fler alternativ som också ska accepteras som rätta svar.

Poängsättning

Eleven/deltagaren får lika andel poäng av totalpoängen för varje korrekt ifyllt ord (av de svarsalternativ som angivits som rätta och accepterade).

Välj från en lista

Denna frågetyper påminner om Fyll i det som saknas, men här får eleven/deltagaren en lista med ord att välja bland.

För att skapa en Välj från en lista-fråga, skriv först en introduktionstext som förklarar vad som ska göras. Skriv in själva texten som ska få luckor i det andra textfältet. Markera ett ord som ska bli lucka och välj "Skapa tomt fält". Ange fler ord som ska finnas med i listan att välja bland. Eftersom det går att skapa en separat lista för varje lucka har denna frågetyp förbättrats och ger möjligheter för större flexibilitet, i nya testverktyget jämfört med det gamla.

Poängsättning

Eleven/deltagaren får lika andel poäng av totalpoängen för varje korrekt valt alternativ i listan.

Ordningsföljd

I denna frågetyp ska ett visst innehåll arrangeras i rätt ordning, t.ex. talstorleksordning, alfabetisk ordning, kronologisk ordning etc. Innehållet syns i boxar som man drar och släpper på rätt plats.

Poängsättning

Eleven/deltagaren får lika andel poäng av totalpoängen för varje korrekt placering. Tyvärr går det för närvarande inte att ge poäng för relativt rätta placeringar.

Matchning

I frågetypen Matchning får man två listor som ska paras ihop, utifrån vad som angivits i instruktionen. Eleven/deltagaren ska klicka på ett alternativ och sedan på ett annat som det ska matchas med. Alla par måste aktivt paras ihop, även det sista paret som "blir kvar", eftersom det inte finns någon automatisk matchning för det sista paret.

För att skapa en matchningsfråga, skriv först en instruktion i textredigerarens fält. Lägg sedan till det som ska matchas i rätt ordning. Det går även att göra en inställning för slumpmässiga alternativ. Standard är att den högra sidan alltid är slumpmässig, men det går att välja att det ska gälla även den vänstra sidan.

Poängsättning

Eleven/deltagaren får lika andel poäng av totalpoängen för varje korrekt matchat par. Endast aktivt matchade par räknas.

Välj punkt

Denna frågetypen ersätter alltså den som kallades Klickpunktsfråga i det gamla testverktyget. Den kan ha en rad användningsområden, t.ex. identifiera kroppsdelar i en bild, eller i en skärmdump av en text skulle uppgiften kunna vara att klicka på alla verb i texten. Eleven/deltagaren ska klicka på en specifik punkt på bilden för att svara på frågan.

För att skapa en Välj punkt-fråga, ange först en instruktion, ladda sedan upp en bild till frågan och bestäm punkterna i bilden.

Det går att skapa rektangulära, cirkulära och polygona områden som eleven/deltagaren ska hitta. Markerade områden syns med en svart/vit linje för läraren som skapar frågan. Skapade områden kan flyttas, ändras i storlek och kan tas bort. Det går också att rensa alla områden och börja om på nytt. Maximalt antal områden som kan skapas är 20. Själva bilden som har laddats upp kan tas bort genom att klicka på X i det övre högra hörnet av bilden.


Eleven/deltagaren som ska besvara en Välj punkt-fråga får fram ett plus-tecken/kors. Det tecknet är en markör som ska användas att markera med. Tecknet blir vitt med svarta kanter när ett klick görs. Klickar man igen på samma plus/kors blir det orange med svarta kanter. Markerad punkt kan flyttas eller tas bort. Eleven/deltagaren kan klicka på det antal områden som läraren har markerat, men kommer inte att veta hur många klick som ska göras (som i detta exempel, tre) 

Ett resultat på en Välj punkt-fråga kan se ut så här:

Alla korrekt markerade områden får en grön bock och en grön ram och missade områden får ett rött kryss och en röd ram.

Observera: Denna frågetyp är inte lämplig för personer med grav synnedsättning.

Poängsättning

Eleven/deltagaren får lika andel poäng av totalpoängen för varje korrekt identifierat område. Flera klick i samma område genererar endast en poäng.

Generellt om poängsättning

Poäng kan ändras även efter att någon startat testet. Testförsök som redan har lämnats in kommer att bli omräknade till den uppdaterade poängsättningen.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.