Spørsmålstyper i testverktøyet

Introduksjon

Når du har laget en  test, og satt den opp med de innstillingene du ønsker, er det på tide å legge til spørsmål. 

Så snart testen er opprettet kommer du til dette vinduet: La oss gå gjennom hvilke muligheter du har her. 

Ellipsen (...) skjuler noen verktøy som man kan finne flere steder i itslearning;
 • Skriv ut: Du kan printe testen ut om du f.eks ønsker å gi den ut på papir. 
 • Tilganger: Du kan definere tilgangsnivået til testen for både andre kollegaer og elever. (f.eks redigeringstilgang).
 • Kopier til: Her kan du kopiere testen din til andre fag.
 • Legg til i Bibliotek: Om du velger å gjøre dette kan andre finne testen din.
 • Slett: Her sltter du hele testen
Legg til spørsmål:
Når du trykker på "legg til spørsmål" får du opp de forskjellige alternativene. Disse blir nærmere beskrevet lenger nede i teksten. 
Importer:
Her kan du importere spørsmål fra andre fag eller tester du har tilgang til. Det er også mulig å importere tester fra andre steder, så sant de er laget i et IMS QTI format. NB! QTI v2.1-formatet som vi bruker til import støtter ikke rikt innhold godt. Vi gjør vårt beste for å importere rikt innhold i spørsmålsteksten, men ethvert svaralternativ bør være ren tekst.
Slett:
Her sletter du spørsmål du har markert
Åpner denne boksen:
Spørsmålsnavigering:
Her definerer du om elevene skal kunne bla frem og tilbake i spørsmålene, eller om de bare kan gå fremover i testen. Du kan også velge å vise alle spørsmålene på èn side. 
Åpner denne boksen:Spørsmålsrekkefølge:
Her velger du om spørsmålene skal komme i den rekkefølgen du har satt dem i i testen, eller om hver elev får spørsmålene i en tilfeldig rekkefølge. 
Generelt om scoring av en test: 
 • Scoringsreglene for hver spørsmålstype er skissert som en del av beskrivelsene nedenfor.
 • Spørsmålets score (maksimal poengsum) kan endres selv etter at noen har startet testen. Alle allerede innsendte forsøk vil bli beregnet på nytt i henhold til den oppdaterte poengsummen.
 • Når du bruker spørsmålsgrupper (kategorier) og tilfeldig utvalg av spørsmål, bestemmes poengsummen av spørsmålsgruppen og kan ikke endres når du redigerer spørsmålet.
 • Negative poeng
 • For spørsmål med flere svar er det mulig å sette spørsmålet til å bruke negativ poengsum.
 • Ved å krysse av for dette alternativet, vil eleven få fradrag for feil svar. Negativ poengsum er tilgjengelig i følgende spørsmålstyper:
  • Flere svar
  • Fyll inn blankene
  • Velg fra en liste
  • Velg punkt
 • Merk at negativ poengsum bare kan brukes når det er mer enn ett svaralternativ tilgjengelig for eleven.
 • For tilpassede delvise poeng (tilgjengelig for flervalg/spørsmål), vil fradragene avhenge av vektingen satt av læreren.
 • Den totale poengsummen for et spørsmål vil aldri være under 0. Dette er en absolutt regel.
 • Dette alternativet beholdes når du oppretter et spørsmål ved å klikke på "Lagre og nytt".


Tilbakemelding

De forskjellige spørsmålstypene kan brukes på forskjellige måter. Merk at alle spørsmålstypene har en tilbakemeldingsrute. Disse er litt forskjellige fra spørsmålstype til spørsmålstype, men funksjonen er lik: En kan gi en generisk tilbakemelding på riktige, delvis riktige og feile svar som eleven kan se om du har krysset av for det.


Spørsmålstyper


Enten/eller

Denne typen spørsmål kan brukes for sanne/usanne eller ja/nei-spørsmål. Læreren kan også lage alternativer som:

 • Fremmedspråk: I følgende lydopptak beskriver Mary sin sommerferie (lydopptaket er på spansk.) Hvor dro Mary i løpet av sommerferien? Strand/Camping
 • Litteratur: I følgende avsnitt er Tom... Protagonist/Antagonist
 • Kunst: Hvilket av følgende bilder illustrerer Post-Modernist Period of Art? (To bilder av kunstverk ville bli lagt til i den rike tekstredigereren, og navngitt slik at de kan identifiseres av enkle svaralternativer som A/B).

Svaralternativene er ren tekst for å sikre et enkelt grensesnitt og god interaksjon med skjermlesere.


Scoring: Dette er en riktig/galt spørsmålstype, og det er ingen delvis poengsum.


Ser slik ut:


Flervalgsoppgave

Denne tradisjonelle spørsmålstypene er selvforklarende, og kan forbedres med multimediaelementer i spørsmålsteksten.

Standardantallet av svaralternativer er 4. Et svaralternativ kan bestå av ren tekst, med et bilde eller ligning lagt til

Scoring: 

 • Flervalg scores ved å gi eleven full poengsum for å sjekke det riktige alternativet, ellers 0.
 • Flere svar scores ved å gi eleven en like stor del av den fulle poengsummen for spørsmålet. Dette betyr at de får poeng for å sjekke riktige alternativer OG for ikke å sjekke de gale alternativene. Hvis eleven sjekker alle alternativene, får de 0 poeng (med mindre alle alternativene faktisk er satt til å være riktige).
 • Flervalg/flere svar tillater tilpassing av poengene per svaralternativ. I dette tilfellet kan vekten av hvert alternativ redigeres av læreren. På denne måten kan du vekte svar etter betydning eller "korrekthet".
 • I flervalg har det riktige alternativet vekt = 1 (100%) og de gale alternativene har vekt = 0 som standard. For flere svar har alle alternativene vekt = 1 som standard.
 • Vekter kan bare være positive heltall eller 0.Alternativer
 • Tillat at eleven velger mer enn ett alternativ: Gjør slik at du kan merke flere alternativ som riktige, og eleven kan velge mer enn ett svar. 
 • Gi automatisk tilbakemelding på alternativer
 • Vi alternativer i tilfeldig rekkefølge
 • Tilpass poengsum: Åpner for å vekte svarene i listen. 

Merk om tilgjengelighet i svaralternativer: For brukere som er avhengige av skjermlesere, genererer vi automatisk alternativ tekst for ligninger, og for bilder bør lærerne skrive en alternativ tekst.


Ser slik ut:


Åpent svar

Åpne svarspørsmål kan brukes der du ønsker lengre svar på et spørsmål. Elevene ha tilgang til den rike tekstredigereren, slik at de kan inkludere bilder, video, lydopptak, ligninger, osv. i svaret sitt.

Eksempel på oppgave i fremmedspråk: Bruk opptaksverktøyet i den rike tekstredigereren for å spille inn deg selv mens du leser følgende setning. Du vil bli vurdert på flyt og uttale.

Tekst som er skrevet inn i Åpne svar-spørsmål blir automatisk lagret når du slutter å skrive i 2 sekunder. Dette lagrer både lokalt (i tilfelle nettverksfeil) og på serverne våre (i tilfelle maskinfeil).


Scoring

Åpne svarspørsmål vurderes vanligvis manuelt. 


Det er mulig å sette dette opp for automatisk vurdering ved å legge til nøkkelord som skal være til stede i den innsendte teksten
Det er da mulig å bruke automatisk poengsum hvis du setter nøkkelord, og i så fall vil eleven oppnå en like stor del av full poengsum for hvert nøkkelord (eller dets tilsvarende alternativ).

Ser slik ut:


Fyll ut blank

Denne spørsmålstypen ligner på 'velg fra en liste', men krever at elevene skriver inn et svar. Hvis svaret er stavet feil, vil det bli markert som feil. Hvis dette er tilfelle, kan det være bedre å bruke spørsmålstypen 'velg fra en liste'.


For å lage et fyll inn blankene-spørsmål, gi først en introduksjonstekst (instruksjoner). I den andre tekstboksen, skriv inn teksten der du vil at deltakerne skal fylle inn blankene. Dette feltet er begrenset til ren tekst for å unngå problemer når studentresponsene tolkes automatisk. Deretter velger du et ord for å 'blanke ut' og velger 'opprett blank'. Dette vil lage en grønn boks rundt ordet. Du kan velge flere ord og til og med gi alternativer som vil bli akseptert som riktige.

Scoring

Elevene får en like stor del av full poengsum for hver riktig fylt blank (ved bruk av det faktiske blanke ordet eller dets tilsvarende alternativ).


Ser slik ut:


Velg fra en liste


For denne spørsmålstypen velger elevene et svar basert på en rullegardinliste med alternativer. Her er et matteeksempel:

Fullfør følgende utsagn med de riktige begrepene:

Det øverste tallet på en brøk kalles ______ og representerer ______. Det nederste tallet på en brøk er ____________ og representerer .

Rullegardinlisten vil inneholde fire alternativer: telleren, nevneren, en del, helheten. 

Læreren kan konstruere en separat liste for hvert tomme felt, noe som gjør denne spørsmålstypen mer fleksibel enn den var i det gamle testverktøyet.

Merk at instruksjonene er oppført i innledningsteksten og det faktiske spørsmålet er oppført i den andre tekstboksen. Marker et ord og bruk alternativet "opprett blank" for å lage en blank.

Scoring

Elevene får en like stor del av full poengsum for hvert riktig valgt alternativ.


Ser slik ut:


Rekkefølge

Denne spørsmålstypen ber deltakerne om å ordne en serie elementer i riktig rekkefølge. Du kan for eksempel be deltakerne om å rangere en liste med alternativer fra størst til minst eller plassere ord i alfabetisk rekkefølge. Elementene vises i et dra og slipp-format.

Scoring

Elevene får en like stor del av full poengsum for hvert riktig plassert element. Dessverre gir vi ikke poeng for riktig relativ plassering på dette tidspunktet.


Ser slik ut:


Finn-par spørsmål

Match

Denne spørsmålstypen gir elevene to lister å matche basert på instruksjonene. Elevene klikker på hvert av alternativene som skal matches etter tur. Merk at alle par må aktivt matches, det er ingen automatisk matching av "gjenstående" par.

For å lage dette spørsmålet, plasser først instruksjonene i den rike tekstredigereren. Legg deretter til matchende informasjon i riktig rekkefølge.

Scoring

Elevene får en like stor del av full poengsum for hvert par som er korrekt fullført. Bare aktivt matchede par telles.

Obs! Den høyre siden er alltid tilfeldig organisert. Hvis du ønsker at begge sidene skal være tilfeldig organisert, kan du hake av for det. 

Ser slik ut:Klikkpunkt

Denne spørsmålstypen er nyttig for å indikere områder i et bilde, som å identifisere deler av kroppen, eller bildet kan være et skjermbilde av en tekst, der elevene skal klikke på verb. Elevene må klikke på et riktig sted innenfor et bilde for å svare på spørsmålet.

For å lage dette spørsmålet, gi først et sett med instruksjoner, last deretter opp et bilde, og bestem til slutt velgpunktet.

Du kan lage rektangulære, sirkulære eller polygonale områder for elevene å finne (klikke). Merkede områder har en hvit/svart kant. Etter at et område er opprettet, kan det flyttes, endres størrelse og slettes. Det er også mulig å slette alle områdene for å starte på nytt.

Maksimalt antall områder å klikke er 20. Bilder kan slettes ved å klikke på 'x'-ikonet i øvre høyre hjørne av bildeområdet. Skjermbilde av lærerside for å redigere et Velg punkt-spørsmål.


Eleven kan klikke på så mange punkter som du har lagt til områder. De kan flytte kryssene de har satt inn.  Når du ser på resultater, vil områder som er korrekt merket ha en grønn kant og et grønt kryss i midten. Områder som eleven har gått glipp av, vil ha en rød kant og et rødt kryss i midten.


Merk om tilgjengelighet: Denne spørsmålstypen er ikke egnet for elever med synshemming, da det krever at de ser bildet for å kunne tolke spørsmålet og svare på det.


Scoring

Eleven får en like stor del av full poengsum for hvert område som er korrekt identifisert. Flere treff i samme område scores bare en gang.


Ser slik ut:
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.