Uppdateringar i testverktyget 2023

Det nya testverktyget har successivt lanserats till användare sedan december 2020. Denna artikel innehåller information om uppdateringar som gjorts i verktyget under 2023. (Läs mer om det nya testverktyget och vad som är möjligt att göra med det i Test - Nytt testverktyg)

 

Test v1.30 (september 2023)
Test v1.29 (augusti 2023)

Test v1.28 (juni 2023)

Test v1.27 (maj 2023)

Test v1.26 (april 2023)

Test v1.25.1 (mars 2023)

Test v1.25 (mars 2023)

Test v1.24 (jan 2023)


Test v1.30 (september)
En teknisk uppdatering inklusive några buggfixar.


Test v1.29 (augusti)

Denna uppdatering är till största del av teknisk karaktär med uppdateringar i textredigeraren för att säkerställa att det är överensstämmande med resten av plattformen. Dessa ändringar fixar ett nyligen inträffat problem med introduktionstexten i frågegrupper.

Uppdatering av QTI-import

QTI-importen utökas för att hantera bilder och ekvationer i flervalsfrågans svarsalternativ. Ändringen har gjorts främst för att säkerställa att innehåll kan migreras från det gamla testverktyget med minimal förlust.

Viktiga buggfixar

 • Stöd för .jfif-filer i frågetypen Välj punkt
 • Tillgänglighetskorrigeringar: uppmärkningsfel, färgkontrast, etikett och knapptexter
 • Granska test fungerade inte i biblioteket
 • Dubblettnamn på frågegrupper är inte längre tillåtna
 • Antal frågor är korrekt även när man har aktiverat "Välj frågor slumpmässigt" i frågegrupper för att endast använda en delmängd av frågorna


Test v1.28 (juni)

Kategorier ersätts av 'Frågegrupper'

Äntligen kan vi lansera en modernare version av det som har kallats 'Kategorier' i testverktyget. Denna nya modernare version har provats av pilotanvändare i några månader och efter några buggfixar och andra förbättringar kan den nu rullas ut till alla itslearninganvändare.
Detta är en ganska avancerad funktion i testverktyget och den kan användas på flera olika sätt. Namnbytet som gjorts är gjort för att det ska vara lättare att förstå, tillsammans med det nya utseendet, dessutom har flera funktionsförbättringar tillkommit. All befintlig data och funktionalitet behålls även med ändringen från kategorier till frågegrupper.
När du har skapat ett nytt test och klickar på fliken 'Frågegrupper' så kommer du att se följande:

 • En ny översiktssida för testet
 • En ny sida för att lägga till/redigera en frågegrupp
 • Förbättrat och förtydligat språk för att det ska vara enkelt att förstå
 • Förbättrad logik gällande slumpmässigt urval av frågor
 • Ett alternativ för att visa en frågegrupp på en separat sida
 • Ett alternativ för att kunna ha en introduktionstext synlig för varje frågegrupp för att kunna ge en kontext till frågorna

Värt att notera: Om man tidigare satte "Frågor att hämta"=0 så kommer man nu att ha "Välj frågor slumpmässigt" som inaktivt, och alla frågor i den gruppen kommer att användas i testet. (Faktum är att det fungerade så tidigare också, fast med en sämre visning. Nu blir det omöjligt att sätta detta till 0.)
En annan logikförändring är att systemet tidigare låste frågeordningen till slumpmässig när du hade ställt in testet att slumpmässigt välja frågor från minst en kategori. Detta är nu borttaget, och lärare kan fritt välja normal ordning (frågorna presenteras i ordningen från frågelistan) eller slumpmässig ordning (blanda alla frågor för varje försök).
Läs mer i denna supportartikel: Test - Frågegrupper (tidigare kategorier)

Avancerad frågeanalys

Denna funktion blev något försenad på grund av några problem som upptäcktes i samband med den föregående uppdateringen av testverktyget. Alla problem är åtgärdade och funktionen rullas ut på nytt nu.

Viktiga buggfixar

 • Förbättringar gällande tillgänglighet: rubriker tillagda och säkerställt att färg inte är enda sättet att förmedla mening i försökslistan.
 • Tester kan lämnas in med hjälp av tangentbordsnavigering i Chrome.
 • Breda bilder får ändrad storlek på mindre skärmar så att de ända kan visas i sin helhet.
 • Att granska ett test som lärare med Testmode Browser fungerar nu som förväntat igen.


Test v1.27 (maj)

Avancerad frågeanalys

För examinationer eller andra betydande prov, särskilt inom utbildningar på universitet och högskola kan lärare vilja analysera kvaliteten i frågorna. Det finns etablerade och vedertagna metoder för detta, där man tittar på svårighetsgraden och diskrimineringen av varje fråga utifrån studentens/elevens svar. Den här funktionen har varit i pilot i ett par månader, och vi är glada över att nu också kunna erbjuda detta till alla. Alternativet finns på fliken Resultat, nära sammanfattningsinformationen för testet. Analysen görs på de testförsök som är satta att räknas (det första, det bästa etc) och som är färdigbedömda (max ett per student/elev).
Beräkningarna startas när läraren har klickat på knappen och en Excel-fil (.xlsx) skapas. En textremsa talar om att analysen är startad och när den är klar kommer det att finnas en länk för nedladdning. Länken finns tillgänglig i 24 timmar.
Om fler eller nya försök kommer in som ska räknas eller om lärare vill bedöma fler försök så är det bara att klicka på knappen igen och hämta en uppdaterad analys.
Mer detaljerad dokumentation finns i denna supportartikel: Test- avancerad frågeanalys i test

Uppdatering av testlägesläsare (Test mode browser)

En uppdaterad version av TMB finns i en nedladdningslänk, för Windows (2.1.0.05) och för Mac (2.1.0.5). Förutom allmänna säkerhetsförbättringar, åtgärdar den här uppdateringen ett problem med Mac-datorer med M1-chippet. Äldre versioner, det rekommenderas att eleverna laddar ner och installerar den nya versionen innan de ska göra ett test (nedladdningsknappen finns på testets startsida). Det finns även en ny nedladdningsfil för Windows LAB-versionen (tillgänglig sedan mars 2023), administratörer kan kontakta supporten om de inte redan blivit kontaktade angående detta.
Chromebooks och iPads påverkas inte.

Det gamla testverktyget får också en uppdaterad länk gällande TMB. Observera att man inte behöver ladda ner TMB separat för de två testverktygsversionerna, samma testlägeswebbläsare används för båda och länken pekar till samma nedladdning.
Observera: den här uppdateringen ökar INTE minimiversionen, så uppdateringen är frivillig för närvarande. Minimiversionen kommer att utökas senare i sommar.

Mindre uppdateringar

 1. Bedömningsskala kan ändras även efter att någon påbörjat testet.
 2. I R139 uppdaterades textredigeraren så att det går att ställa in språket för delar av texten (så att skärmläsare kan läsa information på rätt språk). Detta finns nu även inom testverktygets textredigerare.


Viktiga buggfixar

 • En olycklig bugg ledde till fel i tidsstämpeln för inlämning (blev tidpunkten för granskning). Åtgärdat.
 • Omräkning av poäng när man anpassade poängen i flervalsfrågan fungerade inte. Åtgärdat.
 • Vissa uppdateringar gällande anonyma tester.


Test v1.26 (april)

Denna uppdatering innehåller ingen ny funktionalitet men däremot flera buggfixar som rör prestanda och tekniska förbättringar.

Viktiga buggfixar

Osynliga dialogrutor
I flera år har vi haft ett tekniskt problem som resulterat i att vissa dialogrutor har blivit osynliga i vissa scenarier. Efter flera försök att fixa detta på ett elegant sätt har vi nu återgått till den inbyggda webbläsardialogen. Detta visas vanligtvis överst i fönstret och kommer ofta att ha en ganska tekniskt klingande rubrik. Webbläsardialogrutan används nu i följande scenarier:

 • Bekräftelse vid radering av en fråga från listan
 • Bekräftelse när ett försök tas bort från listan över inlämnade försök
 • Bekräftelse vid inlämnande av försök

Andra buggfixar

 1. Negativ poäng ska inte vara ett alternativ när manuell bedömning används i frågan
 2. Flera förbättringar gällande tillgänglighet, till exempel att det går att navigera med tangentbord till knappen Påbörja test, i Chrome.
 3. Då slumpmässigt urval av frågor (väljer färre frågor än det tillagda antalet frågor från kategori) har använts så brukade frågeordningen vara låst. Detta kan nu användas fritt. Ett annat problem gällande låst frågenavigering är också åtgärdat.

Observera: Ytterligare två mindre uppdateringar för felrättningar gjordes i mars månad (v1.25.2 och 1.25.3) som innehöll buggfixar och prestandaförbättringar.


Test v1.25.1

Buggar upptäcktes efter den tidigare uppdateringen, så detta är en mindre uppdatering för åtgärda dessa.

Viktiga buggfixar

 • Dubbelklicka på slutför test-knappen ger felmeddelande - åtgärdat.
 • Minuspoäng-inställning i flervals/svar är inaktiverad efter att frågan har sparats - åtgärdat.
 • Totalt maxpoäng för testet är fel om frågor med maxpoäng >1 läggs till i en kategori (eller frågegrupp) - åtgärdat.

Test v1.25 (mars)

De senaste 2 månaderna har förbättringar gjorts för att rätta till problem rörande tillgänglighet och även andra buggar.
I denna uppdatering lanseras en pilot med ny design och utseende för det tidigare Kategorier, som nu heter Frågegrupper. För närvarande är det bara tillgängligt för ett mindra antal pilot-kunder. De kommer att ge oss feedback och vi kan följa upp eventuella problem innan det rullas ut till alla kunder. Målsättningen är att det ska finnas för alla i juni 2023. Läs mer om Frågegrupper i denna artikel: Test - Frågegrupper (tidigare kategorier)


Mindre uppdateringar

 • Det går att välja visa detaljer/dölj detaljer när frågor granskas på den nya resultatsidan.
 • Om kategorier används och lärare har ställt in att frågor ska hämtas slumpmässigt så kan ordningsföljden på frågorna nu ändras. Slumpmässigt betyder att alla frågor blandas. Normal följd betyder den ordning som frågorna har i listan.

Viktiga buggfixar

 • Ljud/video-inspelning i  Öppet svar-frågor visas nu rätt när testet granskas och bedöms.
 • Flera förbättringar gällande tillgänglighet.
 • Tid som anges under "Granskat" (på resultatsidan) i automatiskt rättade test är den tid då testet slutfördes av eleven/deltagaren.


Test v1.24 (jan)

Funktionalitet

Negativa poäng

Nu blir det möjligt att sätta minuspoäng i frågetyper där deltagaren kan ge mer än ett svar:

 • Flervalsfråga
 • Fyll i det som saknas
 • Välj från en lista
 • Välj punkt

Alternativet för negativa poäng (minuspoäng) finns där lärare väljer vilken poäng frågan ska ha, och kan välja att bocka i "Använd negativa poäng". I motsats till det gamla testverktyget där man endast kunde sätta minuspoäng för hela testet, så går det nu att välja detta per fråga. Lärare kan på ett flexiblare sätt välja när minuspoäng ska användas. Om detta används så kommer felaktiga svar att resultera i avdrag i frågans totalpoäng. Observera att den totala poängen för en fråga aldrig kan bli under 0 för deltagaren.

Alternativet kan ändras även efter att någon har påbörjat testet (ändringen framkallar en omräkning av alla redan inskickade försök).
Det kan vara bra att känna till att man kan uppleva "annorlunda mönster" i poängfördelningen. Ett exempel: En lärare har skapat en fyll i det som saknas-fråga med 5 utelämnade ord. Poängen för frågan är satt till 5 poäng, vilket ska ge varje lucka ett poäng. Utan negativa poäng kommer deltagaren inte att "bestraffas" för felaktiga svar, utan får helt enkelt bara 0 poäng för sådana svar. Med negativa poäng aktiverat kommer 1 poäng att dras av för varje felaktigt svar eller om inget svar har fyllts i. I ett sådant fall kan en deltagare aldrig få 2 eller 4 poäng.

Antal korrekta svar
Antal felaktiga eller blanka svar
Poäng som ges
505-0=5
414-1=3
323-2=1
2, 1 or 03, 4 or 5Fler felaktiga än korrekta => 0


Automatisk feedback på svarsalternativ
Lärare kan nu lägga till automatisk feedback för varje individuellt svarsalternativ i frågetypen flervalsfråga. Det innebär att den återkopplingen visas för deltagaren i resultatet för testet. Så länge läraren har ställt in testet så att deltagare ska få lov att se frågorna och sina egna svar så kommer de att få läsa feedback för de alternativ som de har markerat och valt. Automatisk feedback är inte beroende av inställningen "visa de korrekta svaren". Automatisk feedback på både korrekta svarsalternativ och eventuellt felaktiga svarsalternativ är det som visas för deltagaren.
Automatisk feedback på svarsalternativ är ännu inte inkluderat för kopior eller import. Det är heller inte inkluderat i QTI export från det gamla testverktyget, men en målsättning är att undersöka hur detta ska kunna göras möjligt.

Buggfixar och andra mindre förändringar

Som alltid svarar vi kontinuerligt på rapporterade ärenden både från kunder och vår egen personal. I samband med denna uppdateringen fanns inga större problem, men några justeringar i språk, import och felhantering.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.