Uppdateringar i testverktyget 2022

Det nya testverktyget har successivt lanserats till användare sedan december 2020. Denna artikel innehåller information om uppdateringar som gjorts i verktyget under 2022. (Läs mer om det nya testverktyget och vad som är möjligt att göra med det i Test - Nytt testverktyg)


Test v1.23

Funktionalitet

Detta är en mindre uppdatering med främst buggfixar och tekniska förbättringar. Däremot är det nya arbetsflödet som beskrivs under Test v1.22 om nytt arbetsflöde för bedömning, nu tillgängligt för alla. Några förbättringar är gjorda utifrån återkoppling från pilotkunderna.


Test v1.22

Funktionalitet

PILOT: Nytt arbetsflöde för bedömning
Arbetsflödet för bedömning är ett av de större områdena i testverktyget som det har arbetats mycket med, och detta är en pilot på den första delen av detta arbete: en ny och förbättrad bedömningssida. Bedömningssidan är den som öppnas när man som lärare klickar på ett inlämnat testförsök. Här ser lärare detaljerna för ett inlämnat försök och kan bedöma frågor som kräver manuell bedömning.
I det övre högra hörnet finns länkar att använda för att smidigt flytta till nästa deltagares försök, istället för att gå fram och tillbaka till listan med inlämnade försök. Det nya arbetsflödet gör bedömningen smidigare och innebär färre klick.


Dessutom är vi glada att vi har kunnat tillmötesgå en högt efterfrågad önskan, nämligen den att kunna bedöma fråga för fråga. När en fråga är öppnad för läsning och bedömning kan man länkas vidare till att se alla svar för denna fråga. Det blir lättare att jämföra svar och gör en säker och rättvis bedömning.
Överst på sidan visas en summering av resultaten. Observera att det beräknade värdet inkluderar ALLA inlämnade försök. Länkarna högst upp leder tillbaka till en föregående fråga eller framåt till nästa.
 Med en annan länk går det att gå tillbaka till sidan där deltagarnas namn syns, när man klickar på ett svar för en specifik deltagare vars svar ska bedömas.

Mer utveckling planeras och vi ser framemot att få ta del av våra kunders feedback på dessa förändringar!

Versionsuppgradering av testlägesläsare
Vi har uppdaterat versionen av testlägesläsare (testmode browser - TMB) för Windows och för Mac. Ny minimiversion är nu 2.08.07 för Windows och 2.08.08 för Mac OS. Efter denna uppdatering accepteras inte gamla versioner längre, och den nya versionen måste laddas ned och installeras för att testet ska kunna genomföras (det finns en nedladdningsknapp på testets startsida). Det rekommenderas alltid att köra ett test på prov när testlägesläsare ska användas för att vara säker på att alla deltagare har uppdaterad version och att allt fungerar som förväntat.
 Chromebooks och iPads påverkas inte. Kunder som använder Windows Lab versionen har fått information och en ny installationsfil tidigare under sommaren.

Mindre förändringar

 • Det går nu att ändra antalet svarsalternativ i en flervalsfråga till att bli bara 2 alternativ. På så sätt kan en flervalsfråga "omvandlas" till en antingen/eller fråga efter att den har skapats. Själva frågetypen förblir fortfarande densamma.
 • Alternativet att ge slumpmässig ordning på svarsalternativen är förflyttat och finns på samma plats som andra alternativ i flervalsfrågan.

Viktiga buggfixar

 • Tidigare problem med att omorganisera frågorna i listan. Åtgärdat.
 • Förekommande problem med kopiering av frågor från ett test till ett annat, då testet hade kategorier knutna till frågorna. Åtgärdat.Test v1.21

Funktionalitet

Utökad resultatdataexport
En stor uppgradering av exporter av resultatdata har gjorts. Exportfilen innehåller nu 2 blad; en med en lista över alla frågor som har svarsalternativ och facit som visar vilka alternativ som är de korrekta. Det andra bladet har en lista över alla inskickade försök (på samma sätt som tidigare), men utöver resultatet kommer varje svar som angetts för varje fråga också att finnas med. Frågor som inte är använda i testet kommer inte att finnas med i listan över försök.

Stöd för extra användarinformation
Administratörer kan ställa in att extra användarinformation ska synas i listor. Nu finns det det stöd för detta även i testverktyget. Denna extra information ska synas i resultatlistan och i resultatexporten. Av naturliga skäl syns ingen extra användarinformation i anonyma tester.

Bakåtlänk i förhandsgranskning av fråga
När en fråga förhandsgranskas blir det nu lättare att komma direkt tillbaka till redigering. I stället för att vara tvungen att lämna in ett svar och stänga dess resultat kan man med länken enkelt komma tillbaka till frågan och redigera den. Det blir alltså lättare att göra en snabb förhandsgranskning av en fråga under tiden som man skapar den.

Tillgänglighet: tangentbordsnavigering i resultatsöversikten
Lärare kan nu navigera i listan över inlämnade försök med tangentbordsnavigering, för att underlätta för de som föredrar att använda det, eller inte kan arbeta med en datormus.

Stöd för importerade anonyma ID i anonyma test
I vissa fall är det önskvärt att ha ett särskilt och fast anonymt ID, t.ex. i högskoleexaminationer, där varje student har fått ett student-ID-nummer som är okänt för lärare och bedömare. Det finns nu stöd för detta i testverktyget. ID kan endast göras med IMS-E/-ES integration och kommer inte att vara tillängliga någon annanstans i itslearnings användargränssnitt. Om ett sådant anonymt ID finns för en student kommer det att användas vid alla anonyma tester. En rekommendation är att bara använda detta i kombination med den administrativa inställningen "deltagares namn förblir anonyma" (detta är en global inställning för siter och som administratörer har tillgång till).

Viktiga buggfixar

 • Frågetypen Välj punkt ger nu rätt felmeddelande om man försöker spara frågan utan att ha skapat ett område/punkt.
 • För att undvika komplikationer: Ordningen på frågorna kan inte ändras till att visas i normal ordning, om frågor har hämtats från kategorier.
 • Test som lagts till i biblioteket kan ses av andra lärare igen.


Test v1.20

Funktionalitet
Ekvationer i svarsalternativ (flervalsfråga)
iMathEQ finns tillgänglig att använda i svarsalternativ i flervalsfrågor, vilket gör det möjligt att lägga till ekvaktioner och vetenskapliga uttryck där. Uttrycken kan läsas av skärmläsare, och det går även att lägga till egen text i svarsalternativet, utöver själva ekvationen. Ekvationer går ännu inte att QTI-importera, men de kommer med om man kopierar test och/eller frågor.

Utökad feedback-text
Generell feedback som ska ges i fritext i ett inlämnat testförsök är utökat till 10 000 tecken.

Viktiga buggfixar

 • Tidigare tillgänglighetsproblem i frågetyperna Klickpunkt och Fyll i det som saknas. Åtgärdat.
 • Språkförbättringar.
 • Stöd för < och > i frågetypen Välj från en lista.
 • Tidigare problem med lärares granskningsvy (gav felmeddelande vid slutfört).Åtgärdat.
 • Tidigare problem med att ta bort en fråga i biblioteket (gav felmeddelande). Åtgärdat.
 • Vid kopiering av test med inställningen "Visa resultat när läraren avgör", återställer inställningen så att standard i kopian blir att inte visa resultat för deltagare.


Test v1.19

Stöd för ukrainska och ryska
Två nya språk har lagts till testverktyget så att det stämmer överens med resten av lärplattformen.

Enklare redigering av bilder i svarsalternativ

Det sätt på vilket lärare kan redigera eller ta bort bilder i svarsalternativ i flervalsfrågor har förbättrats. Nu finns det en meny under tre prickar, bredvid bilden som ger alternativen att redigera eller ta bort. Alternativet redigera öppnar upp samma ruta som används för att lägga till en bild, där bilden och dess beskrivning kan ändras. Om man väljer att ta bort en bild så tas den bort permanent.

Viktiga buggfixar

 • Importerade matchingsfrågor fick poängsättningen felberäknad. Åtgärdat.
 • Fel uppstod när en flervalsfråga med bild i svarsalternativet togs bort. Åtgärdat.
 • Resultat gick inte att göra synliga för deltagare när läraren avgör (alternativet under Visa resultat - När läraren avgör). Åtgärdat. Observera! Problem kan kvarstå då webbläsaren Firefox används.Test v1.18

En mindre uppdatering med buggfixar.


Test v1.17

Bilder i svarsalternativ

Det går nu att lägga till en bild till ett svarsalternativ.

 • Funktionen finns för närvarande i frågetypen flervalsfråga.
 • Det går att dra och släppa en bild till fältet för lägg till fil, eller klicka på lägg till och hämta bild från datorn.
 • Filtyper som accepteras är png och jpg.
 • Fältet för bildbeskrivning finns för att kunna göra frågan tillgänglig och lösbar för elever/deltagare som använder skärmläsare och har svårigheter att faktiskt se alla bilder.
 • Bilden skalas om och anpassas till att passa bredden för testets fönster.

TMB-uppdatering - gäller endast Mac

Detta är en säkerhetsuppdatering av testlägesläsaren för Mac versionen. Nya minsta version är 2.0.8.00. Uppdateringen gäller för både nya och gamla testverktyget, det gamla blev uppdaterat i och med R126. Men, det är alltså endast Mac-användare som påverkas, inte Windows. Efter TMB-uppdateringen måste elever/deltagare uppdatera sin version av den för att kunna starta ett test i testlägesläsare (Testmode Browser) på en Mac.

Ändra i ett pågående test

Nu går det att ändra synlighet för ett test även då testet är startat och görs av någon deltagare. Det finns dock vissa begränsningar och det kan finnas scenarier som inte har kunnat förutses, vilket skulle kunna medföra att ett test görs osynligt när en deltagare håller på att göra testet. I sådant fall kommer deltagaren inte att kunna avsluta och lämna in sitt test. Denna uppdatering gäller från och med uppdatering R127 som görs i mars månad.

Viktiga buggfixar

 • En tidigare bugg gjorde att avanonymisering av test inte fungerade enligt inställning. Detta är åtgärdat och ska nu fungera på samma sätt som i aktiviteten Inlämningsuppgift.


Test v1.16

 • Det går nu att kopiera en eller flera frågor från olika test. Klicka på knappen "Importera" under frågefliken. Välj från vilken kurs och vilket test som du vill kopiera ifrån. En lista över vilka frågor som är tillgängliga kommer då fram. Kopieringsfunktionen innefattar dock inte inställningar till testet.
  • Observera: Det går endast att kopiera frågor från ett test skapat i det nya testverktyget. Frågor från det gamla testverktyget måste exporteras och sedan importeras med QTI-format.

 • Ny funktionalitet för tidsbegränsning har tillkommit i testverktyget. Det går att sätta en tidsgräns till testet så att testet lämnas in automatiskt när tidsgränsen är nådd, även för de deltagare som inte gjort alla frågor klart i tid. Om ett test är påbörjat av någon deltagare går det ändå att ändra tidsgränsen, men med några begränsningar. Detta går att göra:
  • Sätta en tidsgräns där det tidigare var satt till 0 (=obegränsad).
  • Minska tillåten tid, men endast till en minut mer än den kortaste tidsgränsen.
  • Öka tillåten tid.
  • Tidsräkningen, som visas för elever/deltagare som gör testet, kommer att bli omräknad i fall tidsgränsen ändras, men för deltagare syns det först när de har flyttat fram till nästa fråga.

 • Ett sätt att ge automatisk feedback på frågor har lagts till. Nu finns ett alternativ för att lägga till automatisk feedback, som innebär att olika feedback kommer att visas för elever/deltagare, beroende på deras svar. Alternativet för automatisk feedback finns för alla frågetyper. För frågetypen Antingen/Eller finns inte feedbackalternativet för delvis rätt svar.

 • Feedback visas för elever/deltagare på resultatsidan, under varje fråga, och beror på vilka inställningar som gjorts för resultat:
  • Test som har frågenavigering "endast framåt" får feedback visad efter att varje fråga är gjord.
  • Endast resultat: feedback visas inte eftersom frågorna heller inte visas.
  • Lista med frågor och svar: feedback visas även om det rätta svaret inte visas.
 • Ytterligare funktionalitet som fanns i det gamla testverktyget finns nu också i det nya testverktyget. I och med release 126 kommer lärare att kunna anpassa bedömningsskalan för att bättre stämma överens med testets resultat i förhållande till ett betyg.
 • Buggfixar


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.